HOME > 연구소 소개 > 조직 및 구성

 

연구소 운영위원회

6
박창환 소장
5 소          속 : 금강대학교 불교문화연구소
4 학          력 : 철학박사(미국 버클리대)
7 전          공 : 불교학(인도불교:아비달마불교)
3 내          선 : (041) 731-3465

 


1
최종석(응용불교연구부장)
1 소          속 :불교복지학부 불교학 전공
1 학          력 : 철학박사(독일 자르브뤼켄대)
1 전          공 : 종교학/응용불교학/td>
1 내          선 : (041) 731-3423


1
최기표(천태문화연구부장)
1 소          속 : 불교복지학부 불교학 전공
1 학          력 : 철학박사(동국대)
1 전          공 : 천태학
1 내          선 : (041) 731-3424